Членови на Претседателство на МПС како членови на Совет на ССМ

Анѓел Дамов – од Совет на МПС Велес – Координатор

        

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

  Синдикална кариера:

  Контакт

Марјан Давитковски – од Совет на МПС Куманово – Заменик Координатор

Датум и место на раѓање:Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место:Наскоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

  Синдикална кариера:

  Контакт

Славчо Здравковски – од Совет на МПС Тетово

Датум и место на раѓање:Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место:Наскоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

  Синдикална кариера:

  Контакт

Душан Илиевски – Член на Претседателството
на МПС како Член на Советот на ССМ

Датум и место на раѓање: 04.06.1963 год. во Струмица

Место на живеење: Струмица

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Филозофски факултет – Скопје

Работно место: Инспектор во ПС од ОН „Струмица“

Од кога е член на МПС: 1992 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 1994 год. до 2002 год. – Претседател на Основна организација „Струмица“
 • Од 2002 год. до 2006 год. – Претседател на Советот на МПС „Струмица“
 • Од 2006 год. до 2010 год. – Претседател на Советот на МПС „Струмица“
 • Од 2010 год. – Член на Претседателството на МПС како Член на Советот на ССМ