Совет на МПС “Гостивар”

Муаметали Алиу – Претседател на Советот на МПС „Гостивар“

        

Датум и место на раѓање: 17.12.1988 год. во Гостивар

Место на живеење: Гостивар

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
Правен факултет – Државен универзитет Тетово

Работно место: Полицаец во ПС од ОН „Гостивар“

Од кога е член на МПС: 2008 год.

    Синдикална кариера:

  • Од 2009 год. – Член на собранието на СМ при МПС од Советот на МПС „Тетово“
  • Од 2018 год. – Заменик Претседател на Советот на МПС „Тетово“
  • Од Декември 2019 год. – Претседател на Советот на МПС „Гостивар“

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Гостивар“

  • Основна организација на МПС „Гостивар – УПС“ – Игор Јовановски
  • Основна организација на МПС „Гостивар“ – Борче Божиновски