Совет на “СПЕЦИЈАЛНИ ПОЛИЦИСКИ ЕДИНИЦИ”

Блажо Димитриев – Претседател на
Совет на МПС Специјални Единици

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

    Синдикална кариера:

    Контакт

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „СПЕЦИЈАЛНИ ПОЛИЦИСКИ СИЛИ“

  • Основна организација на МПС „ЕСЗ“ – Блажо Димитриев
  • Основна организација на МПС „ЕБР и Резервен состав“ – Небојша Костоски
  • Основна организација на МПС „Мобилни единици, Хеликоптерско одделение и ЕСК“ – Горанче Стојановски