Совет на МПС “МВР”

Весна Николовска – Претседател на Советот на МПС „МВР“

Датум и место на раѓање: Делчево

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка

Работно место: Главен инспектор во ОВККИПС

Од кога е член на МПС: 1998 год.

  Синдикална кариера:

 • Од 2003 год. до 2006 год. – Член на Секцијата на жени при МПС
 • Од 2006 год. до 2010 год. – Претседател Советот на МПС „Кочани“
 • Од 2010 год. – Член на Советот на ССМ
 • Од Декември 2019 год. – Претседател на Советот на МПС „МВР“

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „МВР“

 • Основна организација на МПС „Оддел за ФМТЛР“ – Розан Тодевски
 • Основна организација на МПС „Информатика и телекомуникации“ – Еврем Адемоски
 • Основна организација на МПС „Оддел за ГР“ – Славица Михајловска
 • Основна организација на МПС „Кабинет“ – Љупчо Стојановски