Совет на МПС “Куманово”

Александар Лазаревски – Претседател на Советот
на МПС „Куманово“

Датум и место на раѓање: 07.06.1979 год. во Куманово

Место на живеење: Куманово

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Работно место: Самостоен инспектор во СВР – Куманово

Од кога е член на МПС: 1999 год

    Синдикална кариера:

  • Од 1999 год. до 2000 год. – Повереник во Синдикална подружница во ПС од ОН „Куманово“
  • Од 2000 год. до 2006 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Куманово“
  • Од 2006 год. – Претседател на Советот на МПС „Куманово“

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Куманово“

  • Основна организација на МПС „Куманово“ – Сашо Манасиевски
  • Основна организација на МПС „Крива Паланка“ – Тони Јовановски
  • Основна организација на МПС „Кратово“ – Марјан Давитковски