Совет на МПС “Охрид”

Бесник Зендели – Претседател на Советот
на МПС „Охрид“

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

    Синдикална кариера:

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Охрид“

  • Основна организација на МПС „Охрид“ – Ѓоко Илоски
  • Основна организација на МПС „Струга“ – Јаковче Шопоски
  • Основна организација на МПС „Кичево“ – Бесник Зендели
  • Основна организација на МПС „Дебар“ – Дончо Танески