Совет на МПС “Битола”

Горанче Мицевски – Потпрецедател на Советот на МПС „Битола“

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

  Синдикална кариера:

  Контакт

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Битола“

 • Основна организација на МПС „Битола“ – Цане Талевски
 • Основна организација на МПС „Прилеп“ – Ирена Николоска
 • Основна организација на МПС „Крушево“ – Живко Иваноски
 • Основна организација на МПС „Македонски Брод“ – Љупчо Синадиноски
 • Основна организација на МПС „Ресен“ – Коста Узуновски
 • Основна организација на МПС „Демир Хисар“ – Бенито Јошевски