Совет на МПС “Велес”

Трајче Цветков – Претседател на Советот на МПС „Велес“

Датум и место на раѓање: Наскоро

Место на живеење: Наскоро

Завршено образование: Наскоро

Работно место: Наскоро

Од кога е член на МПС: Наскоро

    Синдикална кариера:

  • Наскоро

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „Велес“

  • Основна организација на МПС „Велес“ – Енис Тутиќ
  • Основна организација на МПС „Неготино“ – Трајче Цветков
  • Основна организација на МПС „Кавадарци“ – Анѓел Димов