Совет на МПС “РЦ за ГР Север”

Љупчо Божиновски – Претседател на Советот на
МПС „РЦ за ГР – Север“

Датум и место на раѓање: Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место: Наскоро

Од кога е член на МПС: 2008 год

  Синдикална кариера:

 • Наскоро

  Контакт

 • наскоро

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „РЦ за ГР Север“

 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 1“ – Трајанчо Донев
 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 2“ – Оливер Јаќимовиќ
 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 3“ – Љупчо Божиновски
 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 4“ – Живко Милошевски
 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 5“ – Славчо Здравковски