Совет на МПС “РЦ за ГР Запад”

Мики Величковски – Претседател на Советот
на МПС „РЦ за ГР – Запад“

Датум и место на раѓање: 10.11.1975 год. во Скопје

Место на живеење: Охрид

Завршено образование:Средна стручна подготовка;
Средно полициско училиште – Скопје

Работно место: Дежурен полицаец во ПС за ГП и ГН „Свети Наум“

Од кога е член на МПС: 01.07.1994 год

  Синдикална кариера:

 • Од 1999 год. до 2002 год. – Повереник во Синдикална подружница
 • Од 2002 год. до 2005 год. – Заменик претседател на Основна организација
 • Од 2005 год. до 2006 год. – Претседател на Основна организација
 • Од 2006 год. – Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР – Запад“

Адријан Телкиу – Потпрецедател на Советот
на МПС „РЦ за ГР – Запад“

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

  Синдикална кариера:

  Контакт

  Претседатели на основни организации во Советот на МПС „РЦ за ГР Запад“

 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Запад 1“ – Златко Богоевски
 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Запад 2“ – Заец Бланка
 • Основна организација на МПС „РЦ за ГР Запад 3“ – Адријан Телќију