Централен совет

Членови на Централниот совет

  Претседателство

 • Златко Цветковски – Претседател на МПС
 • Марјан Кицев – Генерален секретар на МПС
 • Вулнет Поцеста – Заменик генерален секретар на МПС
 • Киро Трајковски – Претседател на Советот на МПС „РЦ за ГР Север“ и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Зоран Кузманоски – Претседател на Советот на МПС „БЈБ“ и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Борче Грујоски – Претседател на Советот на МПС „Скопје“ и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Валентина В’чкова – Претседател на Советот на МПС „ЦПС“ и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Горан Ристевски – Претседател на Советот на МПС “АР” и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Горанчо Јовановски – Претседател на Советот на МПС “УБК” и Помошник на генералниот секретар на МПС
 • Трајче Цветков – Претседател на Советот на МПС „Велес“
 • Драган Саздовски – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Скопје“
 • Љуљзим Врновци – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Скопје“
 • Горан Петрески – Претседател на Советот на МПС „Битола“
 • Наскоро – член на Претседателството на Советот на МПС „Битола“
 • Сашо Ристовски – Претседател на Советот на МПС „Штип“
 • Александар Лазаревски – Претседател на Советот на МПС „Куманово“
 • Деспина Рапешовска – Претседател на Советот на МПС „Охрид“
 • Наскоро – Претседател на Советот на МПС „Струмица“
 • Орце Смилевски – Претседател на Советот на МПС „Тетово“
 • Муаметали Алиу – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Тетово“
 • Љупчо Божиновски – член на претседателството на МПС „РЦ за ГР Север“
 • Зоран Крстев – Претседател на Советот на МПС „Југ“
 • Мики Величковски – Претседател на Советот на МПС „Запад“
 • Адриан Телкиу – член на претседателството на МПС „РЦ за ГР Запад“
 • Ангелчо Спасевски – Претседател на Советот на МПС „Исток“
 • Афродита Денковска – Претседател на Советот на МПС „МВР“
 • Горан Андоновски – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС “ЦПС”
 • Сашо Јовановски – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС “ЦПС”
 • Хризантема Рендевска – Претседател на Секцијата на жени при МПС
 • Бојан Петровски – Претседател на Секцијата на млади при МПС
 • Душан Илиевски – Член на Претседателството на МПС како Член на Советот на ССМ
 • Весна Николовска – Член на Претседателството на МПС како Член на Советот на ССМ
 • Секција на жени при МПС

 • Суза Трајковска – Совет на МПС „МВР“
 • Билјана Чадиковска Тунтева – Совет на МПС „БЈБ“
 • Ирена Стефановска – Совет на МПС „ЦПС“
 • Маја Стојановска – Совет на МПС „Скопје“
 • Јулијана Станчова – Совет на МПС „Скопје“
 • Ирена Димовска – Совет на МПС „Велес“
 • Даниела Думановска – Совет на МПС „Куманово“
 • Светлана Василева – Совет на МПС „Струмица“
 • Даниела Георгиева – Совет на МПС „Штип“
 • Даниела Онческа – Совет на МПС „Тетово“
 • Леунора Вејсели – Совет на МПС „Охрид“
 • Магдалена Димитровска – Совет на МПС „Битола“
 • Силвана Драганова – Совет на МПС „РЦ за ГР Север“
 • Билјана Стојаноска – Совет на МПС „РЦ за ГР Запад“
 • Билјана Кабранова – Совет на МПС „РЦ за ГР Југ“
 • Марија Јанкова – Совет на МПС „РЦ за ГР Исток“
 • Секција на млади при МПС

 • Еврен Адемовски – Совет на МПС „МВР“
 • Љубинка Миленковска – Совет на МПС „БЈБ“
 • – Совет на МПС „ЦПС“
 • Митко Груевски – Совет на МПС „Скопје“
 • – Совет на МПС „Скопје“
 • Ивица Јовановиќ – Совет на МПС „Велес“
 • Анета Станоевска – Совет на МПС „Куманово“
 • Александра Трајанова – Совет на МПС „Струмица“
 • Ивана Арсова – Совет на МПС „Штип“
 • – Совет на МПС „Тетово“
 • Јетмир Реџепи – Совет на МПС „Охрид“
 • Христијан Стојаноски – Совет на МПС „Битола“
 • Ангелина Стаматова – Совет на МПС „РЦ за ГР Север“
 • Златко Богоески – Совет на МПС „РЦ за ГР Запад“
 • Александар Димовски – Совет на МПС „РЦ за ГР Југ“
 • Влатко Ситновски – Совет на МПС „РЦ за ГР Исток“
 • Совет на МПС „Скопје“

 • Александар Стојановски – Основна организација на МПС при „СВР Скопје – седиште“
 • Тони Михајловски – Основна организација на МПС за „КР“
 • Меметали Муаремов – Основна организација на МПС при „ЕБПС“
 • Ивица Ангеловски – Основна организација на МПС при „ПС од ОН Центар“
 • Дугаџин Каштањева – Основна организација на МПС при „ПС од ОН Бит Пазар“
 • Благоја Стојановски – Основна организација на МПС при „ПС од ОН Кисела Вода“
 • Бобан Димишковски – Основна организација на МПС при „ПС од ОН Драчево“
 • Елеонора Цветановска – Основна организација на МПС при „ПС од ОН Карпош“
 • Горанчо Јаневски – Основна организација на МПС при „ПС од ОН Ѓорче Петров“
 • Оливер Дукадиновски – Основна организација на МПС при „ПС од ОН Гази Баба“
 • Виктор Златановски – Основна организација на МПС при „ПС од ОН Чаир“
 • Тони Петровски – Основна организација на МПС при „ПС од ОН Аеродром“
 • Александар Апостоловски – Основна организација на МПС при „ЕПОИ – Алфа“
 • Борче Паговски – Основна организација на МПС при „ЕЈРМ“
 • Совет на МПС „Битола“

 • Цане Талевски – Основна организација на МПС „Битола“
 • Ирена Николоска – Основна организација на МПС „Прилеп“
 • Живко Иваноски – Основна организација на МПС „Крушево“
 • Љупчо Синадиноски – Основна организација на МПС „Македонски Брод“
 • Јован Ивановски – Основна организација на МПС „Ресен“
 • – Основна организација на МПС „Демир Хисар“
 • Совет на МПС „Штип“

 • Сашо Ристовски – Основна организација на МПС „Штип“
 • Кристина Јованова – Основна организација на МПС „Кочани“
 • Владо Велков – Основна организација на МПС „Виница“
 • Марјан Јовановски – Основна организација на МПС „Делчево“
 • Дејан Буровски – Основна организација на МПС „Берово“
 • Стојанче Петровски – Основна организација на МПС „Свети Николе“
 • Венцо Јордев – Основна организација на МПС „Пробиштип“
 • Совет на МПС „Тетово“

 • Перо Маџоски – Основна организација на МПС „Тетово – УПС“
 • Мирче Савески – Основна организација на МПС „Тетово“
 • Игор Јовановски – Основна организација на МПС „Гостивар – УПС“
 • Борче Божиновски – Основна организација на МПС „Гостивар“
 • Совет на МПС „Охрид“

 • Ѓоко Илоски – Основна организација на МПС „Охрид“
 • Јаковче Шопоски – Основна организација на МПС „Струга“
 • Бесник Зендели – Основна организација на МПС „Кичево“
 • Дончо Танески – Основна организација на МПС „Дебар“
 • Совет на МПС „Велес“

 • Енис Тутиќ – Основна организација на МПС „Велес“
 • Трајче Цветков – Основна организација на МПС „Неготино“
 • Горан Ѓелов – Основна организација на МПС „Кавадарци“
 • Совет на МПС „Куманово“

 • Сашо Манасиевски – Основна организација на МПС „Куманово“
 • Марјан Давитковски – Основна организација на МПС „Кратово“
 • Совет на МПС „Струмица“

 • Васил Тодоров – Основна организација на МПС „Струмица“
 • Тања Ѓореска – Основна организација на МПС „Гевгелија“
 • Октај Готак – Основна организација на МПС „Радовиш“
 • Ванчо Крапевски – Основна организација на МПС „Валандово“
 • Совет на МПС „РЦ за ГР Север“

 • Трајанчо Донев – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 1“
 • Оливер Јаќимовиќ – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 2“
 • Љупчо Божиновски – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 3“
 • Живко Милошевски – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 4“
 • Славчо Здравковски – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Север 5“
 • Совет на МПС „Југ“

 • Иринка Петровска – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Југ 1“
 • Ристо Ќосев – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Југ 2“
 • Ристо Марковски – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Југ 3“
 • Совет на МПС „Запад“

 • Венчо Котески – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Запад 1“
 • Борче Аслимоски – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Запад 2“
 • Адријан Телќију – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Запад 3“
 • Совет на МПС „Исток“

 • Марјанчо Василев – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Исток 1“
 • Славче Пешовски – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Исток 2“
 • Тони Мирчевски – Основна организација на МПС „РЦ за ГР Исток 3“
 • Совет на МПС „МВР“

 • Розан Тодевски – Основна организација на МПС „Оддел за ФМТЛР“
 • Моме Петровски – Основна организација на МПС „Информатика и телекомуникации“
 • Славица Михајловска – Основна организација на МПС „Оддел за ГР“
 • Љупчо Стојановски – Основна организација на МПС „Кабинет“
 • Совет на МПС „УБК“

 • Стојче Николоски – Основна организација на МПС „УБК 1“
 • Мирче Мицевски – Основна организација на МПС „УБК 2“
 • Тони Ангелов – Основна организација на МПС „УБК 3“
 • Совет на МПС „АР“

 • Велимир Каранфиловски – Основна организација на МПС „АР 1“
 • Мето Атанасовски – Основна организација на МПС „АР 2“
 • Совет на МПС „БЈБ“

 • Златко Николоски – Основна организација на МПС „Биро за јавна безбедност“
 • Димитар Робески – Основна организација на МПС „ОСОСК и ОКТИВ“
 • Марика Митрова – Основна организација на МПС „СУЧР, СМПС, СКИ, Соработка со НАТО и Единица за компјутерски криминал“
 • Совет на МПС „ЦПС“

 • Блажо Димитриев – Основна организација на МПС „ЕСЗ“
 • Небојша Костоски – Основна организација на МПС „ЕБР и Резервен состав“
 • Сашо Јовановски – Основна организација на МПС „Оддел за обезбедување“
 • Сашко Ташуров – Основна организација на МПС „НФОО и ДКП“
 • Горанче Стојановски – Основна организација на МПС „Мобилни единици, Хеликоптерско одделение и ЕСК“