Претседателство

  Претседателство

 • Др. Марјан Кицев – Претседател на МПС
 • Киро Трајковски – Генерален секретар на МПС
 • Адријан Телкиу – Заменик генерален секретар на МПС
 • Вулнет Поцеста – Потпретседател
 • Зоран Кузманоски – Потпретседател
 • Зоран Крстев – Претседател и Претседател на Совет на МПС РЦ ЈУГ
 • Горан Ристевски – Потпретседател и Претседател на совет на МПС „АР“
 • Томе Весев – Потпретседател и Претседател на Совет на МПС Струмица
 • Борче Грујоски – Потпретседател
 • Горанчо Јовановски – Потпретседател и
  Претседател на советот на МПС „АНБ“
 • Мемедали Муаремов – Потпретседател
 • Весна Николовска – Претседател на Советот на МПС „МВР“
 • Горан Ристевски – Претседател на советот на МПС „АР“
 • Димитар Робевски – Претседател на Советот на МПС „БЈБ“
 • Сашо Јовановски – Претседател на Советот на МПС „ОЗОЛО“
 • Блажо Димитриев – Претседател на
  Совет на МПС Специјални Единици
 • Драган Саздовски – Претседател на советот на МПС „Скопје 1“
 • Борче Паговски – Претседател на Совет на МПС Скопје 2
 • Енвер Сељами – Претседател на Совет на МПС Скопје 3
 • Александар Лазаревски – Претседател на Советот
  на МПС „Куманово“
 • Орце Смилевски – Претседател на Советот на МПС „Тетово“
 • Муаметали Алиу – Претседател на Советот на МПС „Гостивар“
 • Деспина Рапешовска – Претседател на Советот
  на МПС „Охрид“
 • Горанче Мицевски – Потпрецедател на Советот на МПС „Битола“
 • Горан Петрески – Претседател на Советот на МПС „Прилеп“
 • Трајче Цветков – Претседател на Советот на МПС „Велес“
 • Сашо Ристевски – Претседател на Советот
  на МПС „Штип“
 • Љупчо Божиновски – Претседател на Советот на
  МПС „РЦ за ГР – Север“
 • Ангелчо Спасевски – Претседател на Советот
  на МПС „РЦ за ГР – Исток“
 • Мики Величковски – Претседател на Советот
  на МПС „РЦ за ГР – Запад“
 • Афродита Денковска – Член на Претседателство
 • Горан Трајковски – Член на претседателство
 • Дугаѓин Кштањева – Член на претседателство
 • Љуљзим Врановци – Член на Претседателство
 • Анѓел Дамов – Член на Претседателство, Координатор во ССМ
 • Хризантема Рендевска – В.Д. Претседател на Секција
  на жени при МПС
 • Бенјамин Ќерими – В.Д Претседател на Секцијата на Млади на МПС