Надзорен одбор

Членови на Надзорен одбор

    Членови

  • Александар Павлов
  • Бенито Јошевски
  • Сашко Ташуров
  • Заменици членови

  • Зоран Јакопетрески
  • Мери Аврамова
  • Ивица Јованович