Статутарна комисија

Членови на Статутарна комисија

    Членови

  • Стојанче Јовчевски
  • Маја Јовановска
  • Страшо Ангелов
  • Заменици членови

  • Томо Донев
  • Каролина Домазетовска
  • Ивона Атанасовска