Стручна служба

  • Деловен секретар – Диана Јованова тел: 075 479 – 026 / 02 31 23 229 / d_jovanova@mps.mk
  • Референт за финансиско работење – Ирена Мицевска Димитриева тел: 070 313 750 / irena_micevska@mps.mk