Правилници на МПС

Правилник за членување, права и обврски на членот, и престанување на членството во Македонскиот Полициски Синдикат

Погледни
Зачувај

 

Правилник за финансирање и финансиско работење на основните организации и советите на Македонскиот полициски синдикат
Погледни
Зачувај

 

Правилник за исплата на трошоци за дневници, превоз, други видови трошоци и надоместоци
Погледни
Зачувај

 

Правилник за начинот и постапката за набавки во МПС
Погледни
Зачувај

 

Правилник за избори во МПС
Погледни
Зачувај

 

Правилник за начинот на информирање во рамките на МПС и кон јавноста
Погледни
Зачувај

 

Упатство за постапката и начинот на дистрибуција на службените материјали и службена пошта помеѓу органите и телата
на Македонскиот полициски синдикат.

Погледни
Зачувај

 

Правилник за орагнизирање и работа на Секцијата на жени при МПС
Погледни
Зачувај

 

Правилник за организирање и работа на Секцијата на млади при МПС
Погледни
Зачувај

 

Правилник за организирање и работа на Секцијата на пензионери при МПС
Погледни
Зачувај

 

Правилник за работа на Фондот за солидарност на МПС
Погледни
Зачувај

 

Правилник за распределба на објектите за одмор и рекреација при МВР на РМ
Погледни
Зачувај