Закон за пензиското и инвалидското осигурување

Закон за пензиското и инвалидското осигурување – основен текст 2012
Погледни
Зачувај

Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – измена 2012
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – прва измена 2013
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – втора измена 2013
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – прва измена 2014
Погледни
Зачувај

Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – втора измена 2014
Погледни
Зачувај

Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – трета измена 2014
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – четврта измена 2014
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување -петта измена 2014
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – шеста измена 2014
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – прва измена 2015
Погледни
Зачувај

Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – втора измена 2015
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – трета измена 2015
Погледни
Зачувај

Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – четврта измена 2015
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – петта измена 2015
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – шеста измена 2015
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – седма измена 2015
Погледни
Зачувај

Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – осма измена 2015
Погледни
Зачувај

Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – прва измена 2016
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – втора измена 2016
Погледни
Зачувај

Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – трета измена 2016
Погледни
Зачувај

Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување – прва измена 2018
Погледни
Зачувај