Правилник за носењето и времето на траење на униформата на полицијата

Уредба за униформата и ознаките на униформата на полицијата
Погледни
Зачувај

Правилник за носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на полицијата
Погледни
Зачувај

Правилник за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата
Погледни
Зачувај