Совет на МПС “АР”

Горан Ристевски – Претседател на советот на МПС „АР“

Датум и место на раѓање: 08.05.1969 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование:Висока стручна подготовка;
„МИТ“ Универзитет – Скопје

Работно место: Вработен во АР

Од кога е член на МПС: 2014 год

    Синдикална кариера:

  • Од 2014 год. до 2015 год. – Претседател на Основна организација „АР“
  • Од 2015 год. – Член на Претседателството на МПС
  • Од 2017 год. – Претседател на советот на МПС “АР”

    Претседатели на основни организации во Советот на МПС „АР“

  • Основна организација на МПС „АР 1“ – Велимир Каранфиловски
  • Основна организација на МПС „АР 2“ – Мето Атанасовски