Совет на МПС Прилеп

Горан Петрески – Претседател на Советот на МПС „Прилеп“

        

Датум и место на раѓање: 28.09.1974 год. во Прилеп

Место на живеење: Прилеп

Завршено образование:Средна стручна подготовка;
Средно полициско училиште – Скопје

Работно место: Ракувач со материјално технички средства во ПС од ОН „Прилеп“

Од кога е член на МПС: 1994 год

    Синдикална кариера:

  • Од 2004 год. до 2006 год. – Повереник во Синдикална подружница на ПС од ОН „Прилеп“
  • Од 2006 год. до 2010 год. – Претседател на Советот на МПС „Прилеп“
  • Од 2010 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Битола“
  • Од 2019 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Прилеп“