Совет на МПС “Скопје 1”

Драган Саздовски – Претседател на советот на МПС „Скопје 1“

        

Датум и место на раѓање: 31.10.1978 год. во Скопје

Место на живеење: Скопје

Завршено образование: Висока стручна подготовка;
Педагошки факултет – Скопје

Работно место: Главен инспектор во СВР – Скопје – ЕНК – ОНК

Од кога е член на МПС: 1997 год

    Синдикална кариера:

  • Од 2013 год. до 2014 год. – Претседател на Синдикална подружница на МПС “ЕНК”
  • Од 2014 год. до 2017 год. – Претседател на Основна организација на МПС „ЕКР“
  • Од 2017 год. – Член на Претседателството на МПС од Советот на МПС „Скопје“
  • Од 2019 год. – Претседател на МПС на МПС „Скопје 1“