Совет на МПС “Скопје 3”

Енвер Сељами – Претседател на Совет на МПС Скопје 3

Датум и место на раѓање:Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место:Наскоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

    Синдикална кариера:

    Контакт