Членови на претседателство

Деспина Рапешовска – Член на Претседателство

Датум и место на раѓање: 14.10.1970 год. во Охрид

Место на живеење: Охрид

Завршено образование: Средна стручна подготовка;
Средно училиште – Охрид

Работно место: Дежурен полицаец во ПС од ОН „Охрид“

Од кога е член на МПС: 1992 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2009 год. до 2013 год. – Член на Собранието на СЖ при МПС
 • Од 2013 год. 2015 год. – Претседател на Основна организација на МПС „Охрид“
 • Од 2015 год. – Претседател на Советот на МПС „Охрид“
 • Од Декември 2019 год. – Член на претседателство

Афродита Денковска – Член на Претседателство

Датум и место на раѓање: 20.01.1974 год. во Куманово

Место на живеење: Куманово

Завршено образование: Магистер по безбедност и финансиска контрола;
Факултет за безбедност – Скопје – УКЛО

Работно место: Главен советник за организирање и спроведување на буџет – ОФП

Од кога е член на МПС: 2010 год

  Синдикална кариера:

 • Од 2010 год. до 2017 год. – Член на Собрание на СЖ при МПС
 • Од 2017 год. – Претседател на Советот на МПС „МВР“
 • Од Декември 2019 год. – Член на претседателство

Горан Трајковски – Член на претседателство

Датум и место на раѓање:Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место:Наскоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

  Синдикална кариера:

  Контакт

Дугаѓин Кштањева – Член на претседателство

Датум и место на раѓање:Наскоро

Место на живеење:Наскоро

Завршено образование:Наскоро

Работно место:Наскоро

Од кога е член на МПС:Наскоро

  Синдикална кариера:

 • Од Декември 2019 – Член на претседателство

  Контакт

Љуљзим Врановци – Член на Претседателство

        

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

  Синдикална кариера:

  Контакт

Анѓел Дамов – Член на Претседателство, Координатор во ССМ

        

Датум и место на раѓање:

Место на живеење:

Завршено образование:

Работно место:

Од кога е член на МПС:

  Синдикална кариера:

  Контакт